Hovawart klub

Klubové súťaže - základné informácie

V rámci SHK prebieha každoročne súťaž o najlepšieho psa/suku roka a súťaž o titul „klubový šampión“ a súťaž o najúspešnejšieho pracovného hovawarta.

Súťaž  „Pes / suka roka“

Do súťaže sa započítavajú body za dosiahnuté umiestnenia na výstavách s udeľovaním CAC alebo CACIB, ako aj body za úspešne absolvované skúšky z výkonu.

Výsledky súťaže sú  každoročne vyhlásené na  ČS  príp. VČS. Dosiahnuté výsledky s menami psov/súk a  ich majiteľov sú zverejnené v najnovšom klubovom spravodajcovi a na webovej stránke klubu. Prví traja jedinci sú odmenení. Ceny si musí majiteľ (alebo ním poverená osoba) prevziať osobne pri vyhlasovaní výsledkov! Prihlášky do súťaže spolu s kópiou  PP je potrebné poslať vždy do 30. marca  referentovi pre výstavy. Do súťaže sa uznávajú výsledky z výstav potvrdené v PP resp. v dodatku k PP. Systém bodovania a spôsob výpočtu je uvedený na  webovej stránke klubu.  

 

Titul "klubový šampión

Tento titul  môžu  získať všetky  psy / suky v majetku člena SHK, teda aj importované jedince.

Podmienky na priznanie  titulu. Splnenie bodového limitu (pes 300 bodov, suka 200 bodov)  a získanie niektorého  z titulov: národný  víťaz, res CACIB, CACIB, pričom každý pes /  suka , ktorý si nárokuje na tento titul musí okrem predchádzajúcich titulov získať na klubovej alebo špeciálnej  výstave SHK titul res. CAC alebo CAC. Titul bude priznaný po overení údajov  v PP. Žiadosti o priznanie titulu, doložené kópiou PP posielajte do 30.marca  referentovi pre výstavy. Diplom sa odovzdáva na klubovej alebo špeciálnej výstave SHK. 

 

Súťaž „Najúspešnejší pracovný hovawart“

Do súťaže sa započítavajú body za zložené skúšky a dosiahnuté výsledky na pretekoch v príslušnom roku, zapísané vo výkonnostnej knižke  resp. PP.  Uzávierka prihlášok je 31. januára. Prihlášky sa zasielajú na adresu tajomníka klubu.

 

Pes a suka roka - výsledky          Pes a suka roka - bodovací systém

Kluboví šampióni                           Kluboví šampióni - bodovací systém

Pracovné hovawarty                     Pracovné hovawarty - bodovací systém


 

Domovská stránka