` Dni IHF na Slovensku | Slovenský hovawart klub
 
 
English Deutsh
 
 
Vitajte na oficiálnej stránke SHK
Verzia pre tlač

Dni IHF na Slovensku

DNI IHF NA SLOVENSKU– 22.-23. augusta 2003

Slovenský hovawart klub je od r. 2001 riadnym členom IHF (International Hovawart Föderation), ktorá združuje kluby z 13 krajín: Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Dánsko, Belgicko, Švédsko,Fínsko, Nórsko, Česká republika, Veľká Británia, USA a Slovensko. Prezidentom IHF je p. G.Langheim z Nemecka, asistentkou prezídia p. E.Dietschi zo Švajčiarska a tajomníčkou p. B.Eckert z Nemecka.

Poslaním IHF je usmerňovať chov plemena hovawart tak, aby cieľom chovu neboli len exteriérovo vynikajúce psy, ale psy zdravé, povahovo vyrovnané, vitálne a dlhoveké. Čo do zdravotného stavu, venuje sa pozornosť najmä dysplázii bedrových kĺbov, ale aj dysplázii lakťa, očným ochoreniam, ako aj všetkým ďalším geneticky kódovaným ochoreniam. Tomuto cieľu by mala zodpovedať stratégia chovu v členských krajinách.

Sekretariát IHF zabezpečuje výmenu informácií medzi klubmi: každý členský klub každoročne podáva prehľad o odchovoch vchovateľských staniciach, počtoch šteniat a ich farebných rázoch, plemenníkoch, chorobách a príčinách uhynutia.

IHF každoročne organizuje dvojdňové pracovné zasadnutia, tzv. "IHF - dni" v niektorej z členských krajín spojené so špeciálnou výstavou, reprezentáciou chovu a ukážkou testu povahy, obdoby našej bonitácie.. Oficiálnym rokovacím jazykom je nemčina, ale podstatné informácie (a diskusia) sú aj v angličtine a francúzštine.

Prvý krát na Slovensku sa toto stretnutie konalo 22. - 23.8. 2003 v príjemnom prostredí kongresového centra hotela Stupava za prítomnosti 26 zástupcov 11 členských krajín (chýbali iba zástupcovia Veľkej Británie a USA); v úlohe "pozorovateľa" sa zúčastnili zástupcovia Slovinska.V nedeľu, 24.8.2003 sa všetci zúčastnili Špeciálnej výstavy SHK, pri neďalekom Kamennom mlyne (Malacky).

Pracovné zasadnutia majú už tradičný program: organizačné otázky a problematika chovu v jednotlivých krajinách.V rámci prvého bloku sa okrem kontroly hospodárenia hovorí o médiách, tzv. "disidentských" klubocha chovateľoch. Sú to jednoducho povedané "množiteľské" kluby, v ktorých sa chová bez akýchkoľvek pravidiel, resp. podmienok chovnosti, bez kontroly dysplázie, bez akéhokoľvek testu povahy – jednoducho pre peniaze... a je zrejmé, že jedince z takýchto odchovov robia plemenu hovawart iba hanbu.

Druhý blok je venovaný chovu. Toho roku sme mali možnosť vidieť holandský test povahy, tzv. MAG test (s video ukážkou), hovorilo sa o vybudovaní semennej banky a podmienkach za ktorých je možné uskutočniť umelú insemináciu. Veľká pozornosť sa venovala výskytu dedičných chorôb v populáciách jednotlivých krajín, spôsobu ich kontroly ako aj chovateľským problémom v členských krajinách.

Odozvy odúčastníkov IHF dní na Slovensku boli veľmi priaznivé, všetci odchádzali spokojní s organizáciou, prostredím i ukážkou bonitácie. Na tomto mieste sa patrí poďakovať tým, ktorí sa na príprave tohto, pre nás tak významného podujatia podieľali. Predovšetkým p. Elene Škvařilovej, ktorá svoju perfektnú nemčinu uplatnila pri diskusii a prezentácii bonitácie a p. Martinovi Smolenovi, za prípravu suvenírov pre účastníkov a organizáciu transportu medzi Schwechatom a Stupavou.

Prítomnosť špičkových odborníkov na plemeno hovawart sme samozrejme využili a požiadali o delegovanie rozhodcov na Špeciálnu výstavu SHK, p. Ghisberta Langeima (psy), a p. Elisabeth Dietschi (suky).

Obidvaja sú ako rozhodcovia veľmi prísni, ale ich posudok môže slúžiť ako "referenčný". Nie je dôležité výsledné ohodnotenie, ale jeho zdôvodnenie, teda samotný posudok. Pri obidvoch rozhodcoch je záruka, že posudok nie je "o majiteľovi" (ako sa niekedy stáva), ale iba o predvádzanom psovi. A čo je osobitne dôležité, v každom posudku je zhodnotená aj povaha. Ak bol pes "exteriérovo bezchybný", ale bojazlivý, alebo agresívny, rozhodcovia známku znižovali.

 

ŠPECIÁLNAVÝSTAVA Hovawartov SHK , IHF

KAMENNÝ MLYN -MALACKY,24.8.2003

 

Za horúceho, slnečného dňa sa na výstave zišiel(na naše pomery) vysoký počet vystavovateľov, prihlásených bolo 79 jedincov, prvýkrát v histórii so skutočne zahraničnou účasťou – tradične česká reprezentácia (19 psov), zástupcovia Maďarska (7), Slovinska (3) i Holandska (1).Prvýkrát bola zastúpená aj „puppy" trieda a prvýkrát sa výstava odohrávala pred očami zástupcov takmer všetkých krajín IHF. O tom, že ich naša výstava zaujala, svedčí aj skutočnosť, že výsledková listina sa objavila na stránkach RZV, i v časopise "DerHovawart".

Väčšina našich vystavovateľov doteraz nemala možnosť nastúpiť pred také "kádre",akými Elisabeth Dietschi a Gisbert Langheim bezpochyby sú a bola prekvapená prísnosťou posudzovania. Oku pani Dietschi neuniklo nič, prehmatávala chvosty až ku špičke, sama pozerala chrup,veľký dôraz kládla na povahy a za minimálny náznak neistoty znižovala známku. Na druhej strane bola veľmi trpezlivá a vo chvíľach,kedy by iný rozhodca bez posudku vykázal psa z kruhu, ona sa s kľudom ďalej psovi prihovárala. Niekedy ani to nepomohlo, padali veľmi dobré, dobré i dostatočná. Jedinou triedou, vo ktorej všetkých šesť sučiek odchádzalo s výbornou, bola trieda šampiónov. Pán Langheim tiež výbornými "neplytval".Tu treba zdôrazniť,že VD, je stále VEĽMI DOBRÁ, na čo sa(nie len podľa mňa)na domácich výstavách často zabúda, a VD sa považuje bezmála za „urážku na cti"...

Aké boli najčastejšie vytýkané nedostatky? Predovšetkým bolo veľké množstvo psov vypĺznutých, (bezpochyby dôsledok horúceho leta), neboli v srsti, alebo mali srsť suchú a lámavú. (V tejto súvislosti upozorňujeme na veľmi účinný recept – odvar z lipkavca syridlového). 

Druhým najčastejším nedostatkom boli viac vzadu nasadené, alebo nesené uši (13), voľnejšie pysky (9), strmšie úhlenie zadných končatín (6), predných končatín a slabšia pigmentácia (4), nosnej huby, očí a pyskov. U troch psov sa objavilo zhrubnutie niektorého článku chvosta u jedného háčik. Ostatné nedostatky boli uvádzané len zriedka.

To, že takmer všetky poháre putovali do Českej republiky, je pre nás dôvodom na zamyslenie.... Ako už bolo viackrát zdôrazňované, na táboroch aj pri každom zhodnotení výstavnej sezóny, veľa našich vystavovateľov nevie svojich psov správne predviesť. Toto skonštatovala aj p.Dietschi, ktorú prekvapilo, že množstvo ľudí nevie pracovať s vodítkom,držia psa príliš nakrátko. Tým sa zvýši u psa tendencia ťahať a odkláňať sa, pričom psa vtedy len ťažko posúdiť. U labilnejších jedincov tento spôsob fixácie môže vyvolať stres a následkom strachu alebo zaútočia, alebo sa snažia z kruhu ujsť. I z týchto dôvodov odporúčame ľudom, ktorí sú inak pracovne vyťažení a nenavštevujú cvičiská, aby si našli čas aspoň na náš tábor, kde sa práci v kruhu t.j. správnej „technike vystavovania" venuje patričná pozornosť.

Otázke anomálií chvosta sme sa na stránkach Spravodajcu venovali už v r. 2000, nakoľko je to vada vylučujúca z chovu. Tu je upozornenie poradkyne chovu: anomálie chvosta sú u nás zatiaľ, žiaľ, veľmi málo sledované, problém je, že pokiaľ neposudzuje špecialista, skutočný odborník na toto plemeno, chvost často neskontroluje, ale pokiaľ ho i len na rýchlo prehmatá, zhrubnutie ani nemusí nájsť. Pritom toto zhrubnutie môže mať úzku súvislosť s rázštepom chrbtice a na presné posúdenie pôvodu problému (či išlo len o úraz, alebo vrodenú deformáciu) je vždy potrebné dať celý chvost zröntgenovať, a výsledok nechať zapísať do PP ( a pre istotu mať so sebou RTG snímok).

Čo sa týka uší, poradkyňa chovu upozorňuje, že množstvo zlozvykov a problémov psa s nesením uší spôsobujú sami majitelia! Úzke náhubky pre NO (s dlhými kovovými bokmi), často dávajú a sťahujú zapnuté psom rýchlo kolmo cez hlavu. Hladkanie psa od veku šteniat, nie len za ušami, ale i od papule dozadu, smerom k hlave cez uši, hranie sa s ušami a ťahanie psa za uši. A samozrejme neliečené zápaly.

A čo dodať na záver? Potešujúce bolo konštatovanie obidvoch rozhodcov, že sa náš chov uberá správnym smerom, vidno, že sa so psami pracuje, že sa zlepšujú najmä povahy. Toto skonštatoval aj fínsky rozhodca pán T. Eerola, ktorý na Slovensku posudzoval pred siedmimi rokmi. Doslova povedal: „v exteriéri stagnujete, ale v povahách ste urobili výrazný pokrok"!

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave výstavy podieľali, predovšetkým Martine Babíkovej, Tiborovi Suchánkovi, Ľubošovi Málikovi, Martinovi Smolenovi, tlmočníčkam Elene Škvařilovej a Janke Janekovej, ako aj ďalším členom klubu, ktorí priložili ruku k dielu! 

 

Elena Škvařilová, Eva Križová

 

<
>
K. Kuhrer rozhodca,.. Kuba- kladač a M. Pospíšil a Cindy
K. Ritter a Bisbee vom Garten der Freiheit, 1. miesto
K. Ritter na stope
Karin Ritter - viťazka
M. Kadlecaj, P. Abel, P. Gbelský, R. Hrubčín a P. Kuba
obecný úrad Moravský Sv. Ján (E. Križová, starosta p. Zajíc)
p. Manuela Dossinger nám ďakuje
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
Účastníci a rozhodcovia
 
 
nové
© 2009-2018 Slovenský hovawart klub. Všetky práva vyhradené.