Kontrolovaný chov

Chov hovawartov v Slovenskej republike je kontrolovaný a jeho cieľom je najmä zachovanie charakteristiky plemena podľa schváleného štandardu F.C.I. a zvyšovanie kvality jedincov plemena s ohľadom na ich upotrebiteľnosť pre chov. Vzhľadom k tomu, že štandard plemena radí hovawarta medzi pracovné plemená, je potrebné dbať nie len na zvyšovanie kvality exteriéru jedincov, ale taktiež na minimalizáciu zrdavotných a povahových odchýlok plemena, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu pracovnej upotrebiteľnosti jedincov. 

 

Chov hovawartov v Slovenskej republike sa riadi podľa Chovateľského poriadku SHK. Chovateľský poriadok slúži pre riadenie chovu všetkých troch farebných rázov plemena a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej práce SHK v zmysle štandardu FCI č.190/d z 21.1.1998 a uznesení IHF. Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých majiteľov chovných hovawartov na Slovensku. Za jeho dodržiavanie sú zodpovední chovatelia a poradca chovu. V prípade nedodržania rozhodne o penalizácii ČS, resp. VČS. Priestupky proti chovateľskému poriadku budú zverejňované v Spravodajcovi SHK. Plemeno hovawart, v zmysle tohto chovateľského poriadku, predstavujú čistokrvné psy a suky s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských alebo pridružených organizácií FCI.

 

V SHK je vykonávaný riadený a výberový chov.

 

- Riadený chov: je základným druhom chovu psov. Pri jedincoch postihnutých akýmkoľvek stupňom DBK, chýbajúcimi zubami alebo kliešťovým skusom je možné párenie len s jedincami bez týchto vád. Ostatní bez zvláštnych obmedzení.

 

- Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince (pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky:

  • DBK 0/0 (A)
  • povaha 3 x A
  • získaný titul Slovenský šampión krásy (prípadne šampionát inej krajiny) alebo CAC z klubovej/špeciálnej výstavy
     
  •  Zloženie skúšky z výkonu, ktorá jedinca oprávňuje na zaradenie do triedy pracovnej (na Slovensku – “malý prac. certifikát”)


- Podmienečný chov : v odôvodnených prípadoch (napr. dysplázia. B) sa povoľuje psovi jedno kontrolné krytie. Po kontrole vrhu (na zvode mladých), na ktorý sa musia dostaviť všetci jedinci z vrhu s predbežnými výsledkami RTG DBK, bonitačná komisia vrh posúdi a povolí (alebo nepovolí) ďalšie krytie.

Ďalšia stránka